รายงานผลการเรียนนักศึกษาด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดเก็บข้อมูลประวัตินักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาตามความเป็นจริง


กรุณาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา แล้วกดปุ่ม OK
  


กลับไปหน้าก่อนนี้