การจองวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคปกติ
ในภาคเรียน 2/2561


การเลือกเสรี
จะปรากฎเฉพาะรายวิชาที่เปิดและยังไม่เต็มเท่านั้น


กรุณาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม OK

รหัสประจำตัวนักศึกษา :   รหัสผ่าน :  

หมายเหตุ : รหัสผ่านให้ใช้ วัน-เดือน-ปี เกิดของนักศึกษา เช่น 25122515 คือเกิดวันที่ 25 เดือน ธ.ค. ปี 2515


กำหนดการเลือก
Powered by : Naga.