Loading...

ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เลขที่อ้างอิง (ไม่ต้องใส่)
วันที่สมัครเรียน (ไม่ต้องใส่)
* ข้อมูลผู้สมัครเรียน
ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ อายุ  ปี
เลขประจำตัวประชาชน
 
* ชื่อสถานศึกษา
สำเร็จการศึกษาวุฒิระดับ  (ม.6, ปวช., ปวส,...)
แผนก/แผนการเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)  (เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน)
จากสถานศึกษา คลิกที่นี้เพื่อค้นหาโรงเรียน
(รหัสสถานศึกษา )
จังหวัด
อำเภอ
 
* ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติอต่อได้
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
 
* ข้อมูลบิดา - มารดา
ชื่อบิดา อายุ    ปี
ชื่อมารดา อายุ    ปี
โทรศัพท์
มือถือ
 
* สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้
ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสวิชา
 
หมายเหตุ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัครแล้วพบว่า หลักฐานเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครพิมพ์จากระบบพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น
  5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานที่นำมาสมัครถูกต้องตามความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทุกประการ หากภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ