คู่มือการสมัคร          
ยอดเปิดรับ ยอดสมัคร ยอดชำระ คุณสมบัติ สมัคร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 7 2
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 9 4
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 25 7 1
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 16 44 14
         
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี 4 163 74
  MOU ระหว่าง พยาบาลศาสตร์ กับ รพ.ชุมแพ (ปิดรับ) 7 14 10
  MOU ระหว่าง พยาบาลศาสตร์ กับ รพ.จิตเวชเลย (ปิดรับ) 1 46 20
         
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 41 21 9
     สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 24 2 1
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชารัฐศาสตร์ 43 13 11
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี 19 19 9
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 29 4 0
         
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี  
   สาขาวิชาการจัดการ 38 11 4
   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 21 22 8
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 11 5
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 17 10 5
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 10 11 4
       
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 24 53 0
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18 39 5
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 20 3 1
         
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี *          
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 30 128 72
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 78 39
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 61 25
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 42 21
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 35 24 9
     สาขาวิชาภาษาไทย 30 150 84
     สาขาวิชาพลศึกษา 30 70 30
หมายเหตุ *หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จะเปลียนเป็นหลักสูตร 4 ปี ภายหลังที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติหลักสูตร 4 ปี
รวมทั้งหมด 632 1064 467    -
  ยอดเปิดรับ ยอดสมัคร ยอดชำระ คุณสมบัติ สมัคร
กำหนดการรับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 5 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 5 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562
ส่งเอกสารด้วยตัวเอง 5 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 24-25 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 เมษายน 2562
รายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา 8 พฤษภาคม 2562
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562 1 กรกฎาคม 2562