การรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio
1 Portfolio รอบที่ 1/1
2 Portfolio รอบที่ 1/2