มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
 
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน)
ทั้งหมด รับเอกสารแล้ว
1   วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 0 0
2   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน 44 17
3   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 5
4   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ศิลปะและการออกแบบ 6 4
5   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 1
6   ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 104 41
7   ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 36 13
8   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 21 6
9   ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 32 13
10   ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 62 14
11   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 69 30
12   ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 39 14
13   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 16 6
14   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 0
15   รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์ 9 6
16   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การจัดการ 22 7
17   บริหารธรุกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 4
18   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 12 9
19   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 1
20   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การท่องเที่ยวและบริการ 4 0
21   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการผลิต 1 0
22   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมเครื่องกล 8 6
23   นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 8 4
24   ศิลปศาสตรบัณฑิต   สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2 0
25   พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์ 0 0
รวมทั้งหมด 524 201