มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
 
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน)
ทั้งหมด รับเอกสารแล้ว
1   วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 0 0
2   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน 56 32
3   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 44 28
4   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ศิลปะและการออกแบบ 21 13
5   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12 8
6   ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 118 65
7   ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 57 41
8   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 68 55
9   ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 48 32
10   ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 86 55
11   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 101 67
12   ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 75 59
13   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 60 48
14   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 4
15   รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์ 55 47
16   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การจัดการ 60 24
17   บริหารธรุกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 27
18   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 94 68
19   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก 19 14
20   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การท่องเที่ยวและบริการ 13 7
21   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการผลิต 43 26
22   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมเครื่องกล 74 57
23   นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 23 17
24   ศิลปศาสตรบัณฑิต   สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 13 10
25   พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์ 316 220
รวมทั้งหมด 1492 1024