มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
 
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน)
ทั้งหมด รับเอกสารแล้ว
1   วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 0 0
2   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน 55 32
3   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 13
4   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ศิลปะและการออกแบบ 8 7
5   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 7
6   ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 118 64
7   ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 57 41
8   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 68 55
9   ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 48 32
10   ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 86 55
11   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 101 67
12   ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 74 58
13   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 22 15
14   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 1
15   รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์ 15 13
16   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การจัดการ 26 14
17   บริหารธรุกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9
18   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 21 15
19   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก 10 5
20   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การท่องเที่ยวและบริการ 9 4
21   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการผลิต 1 1
22   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมเครื่องกล 12 8
23   นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 13 5
24   ศิลปศาสตรบัณฑิต   สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 2
25   พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์ 287 61
รวมทั้งหมด 1075 584