Loading...

ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่อ้างอิง (ไม่ต้องใส่)
วันที่สมัครเรียน (ไม่ต้องใส่)
 
* ภาคการศึกษา
     ภาคพิเศษ
* แผนการเรียน
     แผน ก แบบ ก2        แผน ข
* ข้อมูลผู้สมัครเรียน
ข้าพเจ้าชื่อ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.  อายุ  ปี
เลขประจำตัวประชาชน
 
* ชื่อสถานศึกษา
สำเร็จการศึกษาวุฒิระดับ  (วท.บ, ศศ.บ, ค.บ., ...)
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  (การศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา, ...)
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)  (กรอกตัวเลขให้ตรงกับเอกสารแนบ)
จากสถานศึกษา  (ชื่อสถานศึกษาจะต้องใส่ให้ถูกต้องครบถ้วน)
จังหวัด
อำเภอ
 
* ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติอต่อได้
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
 
* ข้อมูลบิดา - มารดา
ชื่อบิดา อายุ    ปี
ชื่อมารดา อายุ    ปี
โทรศัพท์
มือถือ
 
* สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้
ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสวิชา
 
หมายเหตุ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัครแล้วพบว่า หลักฐานเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายสวมสูทสีดำ หรือสวมครุยปริญญาสูงสุด หรือชุดขาวปกติ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. หลักฐานการเปลี่ยนคำหน้าชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
  5. สำเนาใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 400 บาท
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานที่นำมาสมัครถูกต้องตามความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทุกประการ หากภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ