มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 2/2561 (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการค้าปลีก)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 2/2561 (ลงทะเบียนเรียน 14-26 ต.ค. 2561)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 2/2561 (เรียนร่วม) (ลงทะเบียนเรียน 12-26 ต.ค. 2561)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 2/2561 (ลงทะเบียนเรียน 12-26 ต.ค. 2561)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 2/2561 (เรียนร่วม) (ลงทะเบียนเรียน 12-26 ต.ค. 2561)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปช. 2/2561
  ลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต (ป.วิชาชีพครู) 2/2561
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 2/2561
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2/2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 044-815120