มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2562 (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการค้าปลีก) (ลงทะเบียนเรียน 13-27 ส.ค. 2562)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2562 (ลงทะเบียนเรียน 24 มิ.ย.-21 ก.ค. 2562)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2562 (เรียนร่วม) (ลงทะเบียนเรียน 24 มิ.ย.-21 ก.ค. 2562)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 1/2562 (ลงทะเบียนเรียน 29 มิ.ย.-26 ก.ค. 2562)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 1/2562 (เรียนร่วม) (ลงทะเบียนเรียน 29 มิ.ย.-26 ก.ค. 2562)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปช. 1/2562
  ลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต (ป.วิชาชีพครู) 1/2562
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 1/2562
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 1/2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 044-815120