มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2561 (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการค้าปลีก)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2561 (ลงทะเบียนเรียน 3-17 มิ.ย. 2561)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2561 (เรียนร่วม) (ลงทะเบียนเรียน 3-17 มิ.ย. 2561)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 1/2561 (ลงทะเบียนเรียน 1-15 มิ.ย. 2561)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 1/2561 (เรียนร่วม) (ลงทะเบียนเรียน 1-15 มิ.ย. 2561)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปช. 1/2561
  ลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต (ป.วิชาชีพครู) 1/2561
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 1/2561
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 1/2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 044-815120