มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2560
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2560 (เรียนร่วม)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 1/2560
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 1/2560 (เรียนร่วม)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปช. 1/2560
  ลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต 1/2560
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 1/2560
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 1/2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 044-815120