มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 2/2560 (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการค้าปลีก)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 3/2560
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 3/2560 (เรียนร่วม)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 3/2560
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 3/2560 (เรียนร่วม)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปช. 3/2560
  ลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต (ป.วิชาชีพครู) 2/2560
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 2/2560
  ลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2/2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 044-815120