มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2560
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
ปกติ เทคโนฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
ปกติ วิทย์คอมฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ศิลปะและการออกแบบ
01
ปกติ ศิปะ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตร์
01
ปกติ สาธาฯ ม.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตร์
02
ปกติ สาธาฯ ม.2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
เทคโน60
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทย์คอม60
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตร์
01
60สาธาฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
01
วิชาชีพครู 601
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
02
วิชาชีพครู 602
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
03
วิชาชีพครู 603
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
04
วิชาชีพครู 604
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
05
วิชาชีพครู 605
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
06
วิชาชีพครู 606
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
พยาบาลศาสตร์
01
ปกติ พยาบาล ม.1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2560
พยาบาลศาสตร์
02
ปกติ พยาบาล ม.2
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ปกติ รปศ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์
01
ปกติ ร.บ.
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
01
กศ.ปช.รปศ601
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
02
กศ.ปช.รปศ602
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์
01
ร.บ.60
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
การเงินและการธนาคาร
01
ปกติ การเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
01
ปกติ การจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
ปกติ ค้าปลีก601
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
02
ปกติ ค้าปลีก602
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
ปกติ คอมฯ ธุ 60
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
01
การจัดการ60
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
คอม.ธุรกิจ60
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ ปฐมวัย ม.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
02
ปกติ ปฐมวัย ม.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์
01
ปกติ คณิตฯ ม.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์
02
ปกติ คณิตฯ ม.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ปกติ คอมฯศึกษา1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ปกติ คอมฯศึกษา2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
01
ปกติ พละ ม.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
02
ปกติ พละ ม.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
01
ปกติ ภาษาไทย 1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
02
ปกติ ภาษาไทย 2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
ปกติ ภ.อังกฤษ 1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
02
ปกติ ภ.อังกฤษ 2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ปกติ ว.ทั่วไป 1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ปกติ ว.ทั่วไป 2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
บริหารการศึกษา
01
บ.การศึกษา พ60
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
หลักสูตรและการสอน
01
หลักสูตร.ท.พ601
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
หลักสูตรและการสอน
02
หลักสูตร.ท.พ602
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
01
ปกติ นิติ
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
01
นิติ60
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมการผลิต
01
ปกติ การผลิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมการผลิต
02
ปกติ ผลิต สหะ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมเครื่องกล
01
ว.กล1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2559
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
ปกติ เทคโนฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
ปกติ วิทย์คอมฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ศิลปะและการออกแบบ
01
ปกติ ศิปะ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
01
ปกติ สาธาฯ ม.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
02
ปกติ สาธาฯ ม.2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธาฯ59
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
01
วิชาชีพครู 591
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
02
วิชาชีพครู 592
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
03
วิชาชีพครู 593
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
04
วิชาชีพครู 594
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
05
วิชาชีพครู 595
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
พยาบาลศาสตร์
01
ปกติ พยาบาล ม.1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2559
พยาบาลศาสตร์
02
ปกติ พยาบาล ม.2
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ปกติ รปศ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐศาสตร์
01
ปกติ รัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ59
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
การเงินและการธนาคาร
01
ปกติ การเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
01
ปกติ การจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
ปกติ ค้าปลีก1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
02
ปกติ ค้าปลีก2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
ปกติ คอมฯ ธุ 59
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
01
การจัดการ59
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ ปฐมวัย 1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
02
ปกติ ปฐมวัย 2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
03
ปกติ ปฐมวัย 3
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คณิตศาสตร์
01
ปกติ คณิตฯ 1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คณิตศาสตร์
02
ปกติ คณิตฯ 2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ปกติ คอมฯศึกษา1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ปกติ คอมฯศึกษา2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ศึกษา
03
ปกติ คอมฯศึกษา3
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
พลศึกษา
01
ปกติ พละ ม.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
พลศึกษา
02
ปกติ พละ ม.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
01
ปกติ ภาษาไทย 1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
02
ปกติ ภาษาไทย 2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
03
ปกติ ภาษาไทย 3
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
ปกติ ภ.อังกฤษ 1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
02
ปกติ ภ.อังกฤษ 2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ปกติ ว.ทั่วไป 1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ปกติ ว.ทั่วไป 2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
03
ปกติ ว.ทั่วไป 3
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
01
ปกติ นิติ
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
ปกติ สหวิทย์ฯ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมการผลิต
01
ปกติ การผลิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมเครื่องกล
01
ปกติ เครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2558
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
ปกติ เทคโนฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
ปกติ ว.คอมฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตร์
01
ปกติ สาธาฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตร์
02
ปกติ สาธาฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
เทคโน58
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธา58
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
พยาบาลศาสตร์
01
ปกติ พยาบาล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2558
พยาบาลศาสตร์
02
ปกติ พยาบาล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2558
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
ปกติ บ.ทรัพยฯ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ปกติ รปศ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์
02
ปกติ รปศ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐศาสตร์
01
ปกติ ร.บ.
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐศาสตร์
02
ปกติ ร.บ.
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
บ.ท.ม.58
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ.581
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐศาสตร์
01
ร.บ.58
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
การเงินและการธนาคาร
01
ปกติ การเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การเงินและการธนาคาร
02
ปกติ การเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
01
ปกติ การจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
02
ปกติ การจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
ปกติ ค้าปลีก1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
02
ปกติ ค้าปลีก2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
ปกติ คอม.ธุ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การเงินและการธนาคาร
01
การเงิน.58
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
01
การจัดการ.58
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
กศปช. คอมฯ ธุ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ ปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
02
ปกติ ปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
03
ปกติ ปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
01
ปกติ คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
02
ปกติ คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
03
ปกติ คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ปกติ คอมฯศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ปกติ คอมฯศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ศึกษา
03
ปกติ คอมฯศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ศึกษา
04
ปกติ คอมฯศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
พลศึกษา
01
ปกติ พละ
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
พลศึกษา
02
ปกติ พละ
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
01
ปกติ ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
02
ปกติ ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
03
ปกติ ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
ปกติ ภ.อังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
02
ปกติ ภ.อังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
03
ปกติ ภ.อังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ปกติ ว.ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ปกติ ว.ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
03
ปกติ ว.ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
วิจัย.อ.ป.58
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2558
หลักสูตรและการสอน
01
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การบริหารการศึกษา
01
บศ581รุ่น20
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การบริหารการศึกษา
02
บศ582รุ่น21
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
หลักสูตรและการสอน
01
หลักสูตร.ท.พ58
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
หลักสูตรและการสอน
02
หลักสูตร582
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
01
ปกติ นิติ
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
ปกติ สหวิทย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
12
สห5812
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
01
นิติ58
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
สห.พญาแล58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
เกษตรสมบูรณ์58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
แก้งคร้อเมือง58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
บ้านไผ่58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
นครราชสีมา58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
จัตุรัส58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
ประทาย+คง58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
ชุมแพโคกสูง58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
เมืองย่าโม58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
สีมาด่าน58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
บำเหน็จ58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
มิ่งมงคลคีรี58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
ชุมแพการอาชีพ58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
วิศวกรรมการผลิต
01
ปกติ การผลิด
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
วิศวกรรมเครื่องกล
01
ปกติ เครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
01
วิชาชีพครู581
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2558
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
02
วิชาชีพครู582
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2558
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
03
วิชาชีพครู583
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2558
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
04
วิชาชีพครู584
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2557
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
เทคโน571
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
CS.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตร์
01
สธศ1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตร์
02
สธศ2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทย์คอม571
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธาฯ571
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
พยาบาลศาสตร์
01
NS1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2557
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
บ.ท.ม.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รปศ2
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
03
รปศ3
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐศาสตร์
01
รฐศ1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
การปกครองท้องถิ่น
01
การปกครองฯ571
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารทรัพย์571
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ.571
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐศาสตร์
01
รัฐศาสตร์571
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
การเงินและการธนาคาร
01
ก.ง1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การเงินและการธนาคาร
02
ก.ง2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
01
กจก1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
02
กจก2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
ค.ธุ1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
ค.ธุ2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การเงินและการธนาคาร
01
การเงินฯ571
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
01
การจัดการ571
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
คอม.ธุรกิจ571
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การศึกษาปฐมวัย
01
ปฐว1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คณิตศาสตร์
01
คณิต1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คณิตศาสตร์
02
คณิต2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
edc1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
edc2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ศึกษา
03
edc3
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
พลศึกษา
01
พละ1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
พลศึกษา
02
พละ2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
01
ไทย1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
02
ไทย2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
03
ไทย3
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
ENG1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
02
ENG2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
วท1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
วท2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
03
วท3
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
01
เทคโนสื่อ57
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
วิจัย57
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
วิจัย.อ.ป.571
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
01
กบศ.571
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
02
กบศ572
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
03
กบศ573
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
01
กบศ.อ.พ571
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
02
กบศ.อ.พ572
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
วิจัย.พ57
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
วิจัย.อ.พ.571
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
03
วิจัย.อ.พ.573
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
หลักสูตรและการสอน
01
หลักสูตรโท1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
หลักสูตรและการสอน
02
หลักสูตร572
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
01
นิติ1
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
หส1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
01
นิติ57
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
ชุมแพโคกสูง57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
นครราชสีมา57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
เกษตรสมบูรณ์57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
มิ่งมงคลคีรี57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
ประทาย57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
แวงน้อย57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
เมืองชัยภูมิ57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
บ้านไผ่57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
วบำเหน็จณรงค์57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
คง57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
หนองบัวระเหว57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
บ้านเขว้า57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
จัตุรัส57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
14
แก้งคร้อ57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15
พญาแล57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ยุทธศ.57
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
02
ยุทธศ572
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิศวกรรมการผลิต
01
ว.ผ.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
วิศวกรรมเครื่องกล
01
ว.กล1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปม57
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2556
สาธารณสุขศาสตร์
01
สธศ561
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
สาธารณสุขศาสตร์
02
สธศ562
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
พยาบาลศาสตร์
01
n1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รปศ562
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
03
รปศ563
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
04
รปศ564
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
การปกครองท้องถิ่น
01
อปท.561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ.561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
การเงินและการธนาคาร
01
กง561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การเงินและการธนาคาร
02
กง562
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
01
กจ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
02
กจ562
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
คอมธุ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
คอมธุ562
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การเงินและการธนาคาร
01
การเงินฯ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
01
การจัดการ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
คอม.ธุรกิจ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คณิตศาสตร์
01
MT.561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คณิตศาสตร์
02
MT.562
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
EDC561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
EDC562
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
TH561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
02
TH562
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
eng561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
02
eng562
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
S.G.561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
S.G.562
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คณิตศาสตร์
01
คณิตศาสตร์.561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
คอม.ศึกษา561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
ภาษาไทย561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
Eng1
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
วิทย์ทั่วไป.561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
01
นิติ561
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
สห561
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
01
นิติ.561
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
แก้งคร้อ56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
คง56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
ชุมแพ56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
ชุมแพโคกสูง56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
ด่านขุนทด56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
เนินสง่า56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
เมืองย่าโม56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
บ้านไผ่56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
บ้านเขว้า56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
พญาแล56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
แวงน้อย56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
ประทาย56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
เหลื่อมแก้งฯ56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
14
โยธินนุกูล56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15
บำเหน็จณรงค์56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16
มิ่งมงคลคีรี56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
17
เมืองชัยภูมิ56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
18
คอนสวรรค์56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
วิศวกรรมการผลิต
01
วิศวะ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
01
เทคโนสื่อ561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
02
เทคโนสื่อ562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ยศท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
01
กบศ561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
02
กบศ562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
03
กบศ563
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
04
กบศ564
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
05
กบศ565
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
06
กบศ566
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
01
กบศ.อ.พ561
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
03
เทคโน573
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปม561
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รปม562
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
วิจัย561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
วิจัย562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
01
หลักสูตร561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
02
หลักสูตร562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
03
หลักสูตร563
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
04
หลักสูตร564
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2555
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
TL1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
CS1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
สาธารณสุขชุมชน
01
สธ1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
พยาบาลศาสตร์
01
พย.55
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
01
BBA1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
02
BBA2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
03
BBA3
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
04
BBA4
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รป551
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รป552
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
03
รป553
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
04
รป554
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ.551
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รป551
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
การจัดการ
01
GB1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการ
02
GB2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
CB1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
CB2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
CB3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการ
01
การจัดการ.551
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการ
02
การจัดการ.552
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
คอม.ธุรกิจ.551
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
01
ปฐมวัย551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
02
ปฐมวัย552
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
03
ปฐมวัย553
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
01
MT1
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
02
MT2
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
03
MT3
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
04
MT4
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ComE1
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ComE2
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
EngE1
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
02
EngE2
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
03
EngE3
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
04
EngE4
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
วิทย์ท551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
วิทย์ท552
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
03
วิทย์ท553
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
04
วิทย์ท554
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
01
ปฐมวัย.551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
01
คณิตศาสตร์.551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
คอม.ศึกษา.551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
ภาษาอังกฤษ.551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
วิทย์ทั่วไป551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
01
LAW1
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
01
นิติ.551
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
มช/02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
มช/04
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
มช/05
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
มช/08
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
มช/12
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
มช/15
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
มช/16
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
มช/20
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
มช/21
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
มช/22
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
มช/23
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
มช/24
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
มช/26
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
14
มช/29
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15
มช/31
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16
มช/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
วิศวกรรมการผลิต
01
Engi1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2555
วิศวกรรมการผลิต
02
Engi2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2554
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
เทคโนอุต54
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทย์ฯแวด
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
สาธารณสุขชุมชน
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การปกครองท้องถิ่น
01
อปท.541
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ.541
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
01
ก.ทั่วไป.541
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี
01
บ.ข.บัญชี.541
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บ.ข.คอมธุร.541
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บ.ข.คอมธุร.542
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
01
ปฐมวัย.541
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
02
ปฐมวัย.542
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คณิตศาสตร์
01
คณิตศาสตร์.541
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ภาษาอังกฤษ.541
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
01
นิติ54
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
01
นิติ.541
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
มช6/1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
มช6/2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
มช6/3
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
มช6/4
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
มช6/5
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
มช6/6
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
มช6/7
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
มช6/8
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
มช6/9
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
มช6/A
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
มช6/B
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
มช6/C
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
มช6/D
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
14
มช6/E
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15
มช6/F
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16
มช6/G
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
17
มช6/H
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
18
มช6/I
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
19
มช6/J
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
20
มช6/K
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
21
มช6/L
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
22
มช6/M
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
23
มช6/N
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
24
มช6/O
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
25
มช6/P
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
26
มช6/Q
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
27
มช6/R
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
28
มช6/S
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
29
มช6/T
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
30
มช6/U
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
31
มช6/V
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
32
มช6/W
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
33
มช6/X
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การบริหารการศึกษา
01
บกศ.พ.54
ครุศาสตรมหาบัณฑิต