มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544121057
นางสาวพรรณิพา พาหลง 
2
544331001
นางสาวกนิษฐา ขวัญพูล 
3
544331003
นางสาวศศิธร แสนภูมี 
4
544331004
นายพลภัทร หล่อภัทรพงศ์ 
5
544331005
นางสาววิจิตรา ต่อพิมาย 
6
544331007
นายกฤษฎิ์ กาญจนระพีพงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................