มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544213008
นายชาคริต วัชรคุปต์ 
2
544213010
นายณัฐพล บางขุนทด 
3
544213012
นายธนากร ไวจำปา 
4
544213013
นายธนายุทธ ชำนาญ 
5
544213015
นายวรวุฒิ พุทธชาติ 
6
544213018
นายอนุชา อินทรบุตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................