มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544243001
นางสาวทัศนีย์ ดีมา 
2
544243003
นางสาวสุพัฒศจี วรรณะปะโค 
3
544243004
นายอนนท์ บุญเกิน 
4
544243006
นางสาวกานต์รวี เหรียญทอง 
5
544243009
นางสาวทิพวรรณ หาญพรม 
6
544243010
นางสาวเมวิกา ลีลาเมือง 
7
544243012
นางสาวสุธาศินี พาโนมัย 
8
544243016
นายเพชร บุญกลาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................