มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544500001
นางสาวพรนิภา มุ่งลวงกลาง 
2
544500002
นางสาวเฟื่องฟ้า โถชัย 
3
544500003
นางสาวรัชดาพร จันทจร 
4
544500004
นางสาวสุจิตรา ทิพย์รักษ์ 
5
544500005
นายจิตกร ศรนะลา 
6
544500006
นายจิตติพล มนชัยภูมิ 
7
544500008
นายณัฐวุฒิ ทรวงดอน 
8
544500009
นายธีรชาติ ศรีสุชาติ 
9
544500011
นายวิชานนท์ พลดงนอก 
10
544500013
นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งธรรม 
11
544500014
นางสาวจุฑามาศ ต่อศรี 
12
544500015
นางสาวณัฐนีย์ มิ่งศิริธรรม 
13
544500018
นางสาวสุจิตตรา ไกรสุวรรณ์ 
14
544500019
นางสาวสุพัตรา มาวงษ์นอก 
15
544500023
นายณัฐพงษ์ สัญญาอริยาภรณ์ 
16
544500024
นายณัฐวุฒิ ฦาปัญญา 
17
544500028
นายวสันต์ รักษากุล 
18
544500029
นายศุภวุฒิ สุภาหิงษ์ 
19
544500032
นายอรรถพล วรสีหะ 
20
544500037
นายอลงกรณ์ เชื้อบัวขาว 
21
544500038
นายอาภรณ์ แก้วขวาน้อย 
22
544500039
นายศตวรรษ ฐานวิเศษ 
23
544500048
นายอธิป ถิ่นชีลอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................