มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544401005
นางสาวกาญจนา พาหา 
2
544401007
นางสาวจิราวรรณ กันหาเขียว 
3
544401008
นางสาวดวงยิหวา จันโทศรี 
4
544401010
นางสาวน้ำอ้อย สำราญวงษ์ 
5
544401012
นางสาวรุ่งฤดี จงคล้ายกลาง 
6
544401015
นางสาวศิริพร จรรยาศิริ 
7
544401016
นางสาวสุดารัตน์ หมู่โยธา 
8
544401020
นายพงษ์เทพ ศรีจำปา 
9
544401022
นายวรวิทย์ คนงสูงเนิน 
10
544401026
นายชัยยงค์ ศรีทอง 
11
544401027
นางสาววรรณภา จินารักษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................