มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544119003
นางสาวกานดา ดาราวงค์ 
2
544119013
นางสาววรัญญา อยู่สำราญ 
3
544119014
นางสาววัชรวรรณ โชติช่วง 
4
544119017
นางสาวศิริไพร บุญหล่อ 
5
544119022
นายไพวัลย์ เต็มไทยสงค์ 
6
544119044
นางสาวฐิติรัตน์ จันภูทัศ 
7
544119046
นางสาวทิพย์สุคนธ์ นะโนนชัย 
8
544119050
นางสาวนริศรา กองขุนทด 
9
544119059
นายจตุพล คำภูมี 
10
544119069
นายทศพล คูณขุนทด 
11
544119073
นายอังกูร สูงภิไลย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................