มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544119105
นางสาวประภาวี ผลวิลัย 
2
544119115
นางสาวมาศศุภา ถนอมชีพ 
3
544119122
นางสาววริสรา ชาตำนาญ 
4
544119123
นางสาววศินี แดงสกุล 
5
544119126
นางสาวศศิธร ลูกชัยสง 
6
544119127
นางสาวศิริฉาย สีสาหัส 
7
544119128
นางสาวสมนภา ดีน้อย 
8
544119151
นายธีระพนธ์ เรืองโคเวียง 
9
544119153
นายพาสิทธิ์ เม้ากลาง 
10
544119158
นายวิวัฒน์ ยศรุ่งเรือง 
11
544119165
นายสุระ นารี 
12
544119166
นายอนนท์ เจียชาลี 
13
544119168
นายอรรถกร แฝงเดชา 
14
544119170
นายอานุภาพ รอดไธสง 
15
544119177
นางสาวจุ๊บแจง พันชนะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................