มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544119105
นางสาวประภาวี ผลวิลัย 
2
544119115
นางสาวมาศศุภา ถนอมชีพ 
3
544119122
นางสาววริสรา ชาตำนาญ 
4
544119123
นางสาววศินี แดงสกุล 
5
544119126
นางสาวศศิธร ลูกชัยสง 
6
544119127
นางสาวศิริฉาย สีสาหัส 
7
544119128
นางสาวสมนภา ดีน้อย 
8
544119151
นายธีระพนธ์ เรืองโคเวียง 
9
544119153
นายพาสิทธิ์ เม้ากลาง 
10
544119158
นายวิวัฒน์ ยศรุ่งเรือง 
11
544119159
นายวีระพล ทวีลาภ 
12
544119165
นายสุระ นารี 
13
544119166
นายอนนท์ เจียชาลี 
14
544119168
นายอรรถกร แฝงเดชา 
15
544119170
นายอานุภาพ รอดไธสง 
16
544119177
นางสาวจุ๊บแจง พันชนะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................