มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544101104
นางสาวกวินธิดา อินทนิล 
2
544101106
นางสาวเกศลิน น้อมธรรม 
3
544101109
นางสาวขนิษฐา นิลวงษ์ 
4
544101111
นางสาวจันทิมา สระดี 
5
544101123
นางสาวปัถยา อินทร์ผล 
6
544101132
นางสาวเยาวลักษณ์ ขวัญสุข 
7
544101136
นางสาวลักขณา ถนอมเชื้อ 
8
544101144
นางสาวสิริจรรญา อนันตภักดิ์ 
9
544101150
นางสาวสุภาภรณ์ ภูแล่นกี่ 
10
544101151
นางสาวสุมาลี เพาะพฤกษา 
11
544101152
นางสาวสุรีพร ลครพล 
12
544101156
นางสาวอมรรัตน์ รอนไพรินทร์ 
13
544101160
นางสาวอรอนงค์ อุ่นจิตร 
14
544101169
นางสาวอรอุมา สาบุ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................