มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544121002
นางสาวสมัชญา วิเศษคร้อ 
2
544121003
นางสาวเจนจิรา สายสิงห์ 
3
544121006
นางสาวตุ๊กตา จินาวงศ์ 
4
544121008
นางสาวบุษยา บริบูรณ์ 
5
544121010
นางสาวภัทรสุดา ไพรเขียว 
6
544121012
นางสาวเมนิสา แต่งภูมิ 
7
544121013
นางสาวรัตนาภรณ์ เพชรนอก 
8
544121016
นางสาวเวณุกา ม่วงเพ็ชร 
9
544121017
นางสาวศศิธร หลงสิม 
10
544121019
นางสาวศิริรัตน์ อัมพรชัยวงศ์ 
11
544121021
นางสาวสมฤทัย ดวงจิตร 
12
544121026
นายณัฐชยากรณ์ คุณธรรม 
13
544121030
นางสาวเกศรินทร์ อภิวงศ์ 
14
544121031
นางสาวขนิษฐา จันดาเขียว 
15
544121032
นางสาวขนิษฐา ทับทิมใส 
16
544121033
นางสาวขวัญภิรมย์ ชัยเสน 
17
544121034
นางสาวจิราภรณ์ โคตรโนนกอก 
18
544121035
นางสาวชนิตา สิงขรอาสน์ 
19
544121037
นางสาวฐิติรัตน์ ชาลีรินทร์ 
20
544121040
นางสาวนุชจรีย์ กุลสุวรรณ 
21
544121041
นางสาวเบญจพร วิไลย์ 
22
544121042
นางสาวเบญจมาภรณ์ ประสานเชื้อ 
23
544121044
นางสาวปฏิมา แก้วมาลา 
24
544121045
นายกฤษฎิ์ กาญจนระพีพงษ์ 
25
544121050
นายนิพนธ์ บุญพรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
544121051
นางสาวฐิติวรดา อ่อนคำ 
27
544121054
นางสาวศศิธร แสนภูมี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................