มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544121103
นางสาวปิยปราชญ์ ลุนศร 
2
544121104
นางสาวเปรมกมล คำพร 
3
544121105
นางสาวพนิดา ราณไพรี 
4
544121108
นางสาวพิมพ์พร วะสูงเนิน 
5
544121109
นางสาวแพรวพรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
6
544121116
นางสาววรรณิภา หวะสุวรรณ 
7
544121117
นางสาววราภรณ์ วงค์ตาผา 
8
544121121
นางสาวสุธาสินี อภิเดชธนรักษ์ 
9
544121122
นางสาวสุธิมา จันทา 
10
544121124
นางสาวสุพัตรา วังสระ 
11
544121125
นางสาวสุภาพร สารคำ 
12
544121126
นางสาวสุภาพร อุบลหล้า 
13
544121128
นางสาวสุรีพร ปัตทะมะ 
14
544121133
นางสาวอรอนงค์ ยงขามป้อม 
15
544121134
นางสาวอริศรา สุดแดน 
16
544121137
นางสาวอัญชริดา มิ่งโอโล 
17
544121140
นางสาวอาภัสรา บุญเกิน 
18
544121143
นายวรินทร์ บุญศรี 
19
544121148
นายอภิวัฒน์ ธรรมกุล 
20
544121149
นายอรรถวีกฤษ ไมขุนทด 
21
544121150
นางสาวเจวลี เทพชารี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................