มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.541
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543350002
นางสาวจันทร์เพ็ญ สมบุตร์ 
2
543350004
นางสาวชลาลัย โสดาศรี 
3
543350005
นางสาวดวงใจ ประสานพันธ์ 
4
543350009
นางสาวเบญจพร กองโคกสูง 
5
543350010
นางสาวผกามาศ ทองน้อย 
6
543350014
นางสุจิตตา เมอร์ฟี่ 
7
543350015
นางสาวสุภัชญา ลิ้มสวนทรัพย์ 
8
543350017
นายกฤษดา กำจัดภัย 
9
543350018
นายกุลิสร์ชนม์ ชนะพาล 
10
543350019
นายเกษฎากร ภูวญาณ 
11
543350020
นายเกียรติภูมิ ก้านภูเขียว 
12
543350021
นายจักรภพ คูมีชัย 
13
543350024
นายณรงวิทย์ ฐานวิเศษ 
14
543350026
นายธนากรณ์ คำยาง 
15
543350027
นายนลธวัช เกตุนอก 
16
543350029
สิบตำรวจเอกพิเชษฐ หาญนอก 
17
543350031
พระพูนศักดิ์ สวยประเสริฐ 
18
543350033
นายภักดิ์ฏพัฒน์ ขระสูงเนิน 
19
543350034
นายเมธพนธ์ สิมสวน 
20
543350036
นายรณชัย มอบสันเทียะ 
21
543350037
นายวัฒนา ชำนาญ 
22
543350039
จ่าเอกวีรยุทธ งวดชัย 
23
543350040
จ่าเอกสุรศักดิ์ พรมไพร 
24
543350043
นายวรวัฒน์ จุลพันธ์ 
25
543350046
นางสาวกรรณิการ์ สุนทรา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.541
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
543350047
นายดิเรก ชนะศึก 
27
543350049
นายพงษ์สิทธิ์ เมืองขวา 
28
543350051
นายชนะชน ตุลาดิลก 
29
543350052
นายธีรยุทธ ครองยุทธ 
30
543350053
นายสุดายุ จวงเงิน 
31
543350055
นายนรินทร์ เข็มพรหมมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................