มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547002001
นางสาวกนิษฐา มวลชัยสง 
2
547002002
นางสาวกรรณิกา วงศ์ษา 
3
547002003
นางสาวกันยาพร อนุรัตน์ 
4
547002004
นางสาวเถลิมมาศ รวิยะวงศ์ 
5
547002005
นางสาวดวงชีวัน ไตรค้างภู 
6
547002006
นางสาวพจนา แก้วราษ 
7
547002007
นางสาวพัทธนันท์ พานเพียรศีล 
8
547002008
นางสาวเพ็ญศิริ ทองแสง 
9
547002011
นางสาวมลฤดี ไชยเดช 
10
547002013
นางสาวณัฐชุตา คำห้อง 
11
547002014
นางสำลี จำพงษ์ 
12
547002015
นางสาวอรทิยา จันทร์พิมพ์ 
13
547002017
นายกฤษณะ งดสูงเนิน 
14
547002018
นายกันตวรรธน์ ตั้งศิริไพบูลย์ 
15
547002019
นายคมกฤษณ์ พิมพ์สราญ 
16
547002020
นายจักพันธ์ มัครมย์ 
17
547002022
นายณัฐตะวัน ลิ้มสุวัฒน์ 
18
547002025
นายตรีณัฐ จันทรมนตรี 
19
547002026
นายทรงพล คุณอุดม 
20
547002028
นายธณายุทธ์ มณีศรี 
21
547002030
นายธนาชัย รุจิภัทร์ธาดา 
22
547002032
นายปฏิพล จำปาอ่อน 
23
547002033
ดาบตำรวจพงษ์พิทักษ์ พิทักษ์สุขสกุล 
24
547002035
นายพิชิตชัย ไชโชคดี 
25
547002037
นายศราวุฒิ ชำนาญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547002041
นายชัยภักดิ์ จะมาลี 
27
547002047
นายอธิวัตน์ เพชรวิเศษ 
28
547002048
นายอุเทน แผ่นทอง 
29
547002049
นายไซมอน สัญญา ฉัตรขจรทรัพย์ 
30
547002050
นายเทพฤทธิ์ รัตนตรัยรักษ์ 
31
547002051
นายภราดา สุขโข 
32
547002052
นายเอกรินทร์ ศิริกุล 
33
547002053
นางสาววิลาสินี อัตตะวิริยะกุล 
34
547002054
นางสาวประวีณา เฉลิมเล้า 
35
547002056
นายเกียรติอนันต์ วานิชศุภชัย 
36
547002057
นางสาวทัตชญา ศิริเทพ 
37
547009029
นางสาวอมรพิศมัย แพงแซง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................