มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/3
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547003007
นางสาวพัชยา แสวงนอก 
2
547003011
นางสาวรัตติยา ชุ่มสีดา 
3
547003013
นางสาววัชราพร ค่ำกลาง 
4
547003018
นางสาวอุสาภา ขวัญกลาง 
5
547003020
นางสาวอุทุมพร คงขุนทด 
6
547003034
นายสุขเกษม วงศ์สัตสถาพร 
7
547003038
นางสาวจิราภรณ์ คมจอหอ 
8
547003039
นางธิดารัตน์ นาคโทน 
9
547003040
นางสาวเบญจวรรณ รักษาเดช 
10
547003041
นางสาวรุ่งอรุณ หอกลาง 
11
547003042
นางสาวสมร พิมพ์กลาง 
12
547003043
นางสาวอัญชลี แสวงชีย 
13
547003045
นายพรเทพ เรือนรอบ 
14
547003046
นายภักดิ์พงษ์ เริงชัยภูมิ 
15
547003052
นายอนุชาติ บำรุงกลาง 
16
547003053
นางสาวอัญชลี ขอกลาง 
17
547003054
นางสาวสมหมาย พิมพ์กลาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................