มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/5
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547005001
นางสาวเกล็ดไพฑูลย์ พงษ์ศรี 
2
547005004
นางสาวณัฐกานต์ แก้วจัตุรัส 
3
547005007
นางน้ำฝน สีโพทอง 
4
547005008
นางเบญญาภา หิรัญคำ 
5
547005009
นางสาวปรียานุช กลิ่นศรีสุข 
6
547005012
นางสาวยลดา บุญจันดา 
7
547005013
นางสาวฤทัยรัตน์ ฉิ่งจัตุรัส 
8
547005014
นางสาววรรณกนก สุภาพ 
9
547005016
นางสุดจิตรา อ้นทอง 
10
547005020
นางสาวสุพัชญา สำราญญาติ 
11
547005021
นายแสงสิน เที่ยงธรรม 
12
547005026
นายเด่นรัก จ่าแก้ว 
13
547005029
นายสุระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ 
14
547005031
นายเอกชัย กาฬปักษิณ 
15
547005033
นางสาวสุวรรณี สายจันทร์ 
16
547005034
นายสุพิภัทร ศรีษะคำ 
17
547005035
นางสาวปราณี ขาวบริสุทธิ์ 
18
547005039
นายอานนท์ คลังนาค 
19
547005041
นางอรทัย คำสระ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................