มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/6
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547006005
นางสาวตรีฉัฐ อินทร์ตา 
2
547006007
นางสาวนงลักษณ์ ภูนัสสูง 
3
547006008
นางสาวนพรัตน์ แสงโชติ 
4
547006010
นางสาวปริณดา ใยกุน 
5
547006013
นางสาวไพลิน สังวาลย์ 
6
547006015
นางสาวยุพิน วงศา 
7
547006017
นางสาวรุ่งนภา แสนประสิทธิ์ 
8
547006023
ดาบตำรวจธนวันต์ ศิริพงศ์พัชรา 
9
547006025
นายพงษ์พันธุ์ วงศา 
10
547006028
นายศิราวุฒิ รักศรี 
11
547006030
นายอนุ แหยมแก้ว 
12
547006033
นางสาวภัทชา ราชมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................