มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/8
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547008001
นางสาวกาญจนา คุยมูล 
2
547008003
นางสาวจุรีภรณ์ โยทาธรรม 
3
547008004
นางสาวฐาปนี โสรัตน์ 
4
547008005
นางสาวทัศนีพร แสนบุญศิริ 
5
547008007
นางสาวพรพรรณ ผิวผา 
6
547008011
นางสาวสุกัญญา สีสาพิมพ์ 
7
547008012
นางสาวสุขสันต์ นามนัย 
8
547008016
นางสาวอาภาพร หมู่โสภณ 
9
547008018
นางสาวเอมอร ศรีหาพันธ์ 
10
547008019
นายกฤษณะ ศรีหัวแฮ 
11
547008020
นายจำเนียร ลาดี 
12
547008021
นายถนัด ดีเวียง 
13
547008022
นายธนุส ถึกสถิตย์ 
14
547008024
นายวิทยา จันทร์คำ 
15
547008025
นายสมชาย พรมหลวงศรี 
16
547008026
นายสมพงษ์ อัฐสุวรรณ์ 
17
547008029
นางสาวจุฬาภรณ์ เกียรติฟูเฟื่อง 
18
547008030
นางสาวฐิติมา สว่างไชสง 
19
547008031
นางสาวปิยานุช จำรัสแนว 
20
547008032
นางสาวภิราชลักษ ภรรนพศุรมาตร 
21
547008034
นางสาวสิรินันท์ ปลื้มใจ 
22
547008035
นางสาวสุชา จองชัย 
23
547008037
นายกิติพล มิ่งโอโล 
24
547008039
นายปรีชา คำภา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................