มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/9
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547009001
นางสาวเกวลี ชาวเวียง 
2
547009004
นางสาวณิชา เรืองฤทธิ์ 
3
547009006
นางทิพวรรณ โพธิ์งาม 
4
547009008
นางสาวนุจรี พินเจริญ 
5
547009010
นางสาวบวรลักษณ์ สีห่องหอย 
6
547009011
นางสาวประทุมพร สือชาญ 
7
547009013
นางสาวปวัณรัตน์ คุณดา 
8
547009014
นางสาวพรรณิดา เกื้อทาน 
9
547009015
นางสาวไพริน แก้วสว่าง 
10
547009016
นางสาวไพลิน สียางนอก 
11
547009019
นางสาววรางคณา เฮ้าจำนงค์ 
12
547009021
นางสาวศุภิสรา พุทธา 
13
547009023
นางสาวสุชา จองชัย 
14
547009025
นางสาวสุณิษา เรืองเจริญ 
15
547009026
นางสาวสุนิสา ช่างแก้ว 
16
547009031
นางสาวอาทิตยา แสนรัตน์ 
17
547009034
นายชินกร กองอ 
18
547009035
นายณรงค์ศักดิ์ จวบศรี 
19
547009036
นายทรงฤทธิ์ ประจำเมือง 
20
547009041
นายมานพ ฟักสุวรรณ 
21
547009042
นายวีระพงษ์ วงษ์ธรรม 
22
547009043
นายวีระวัฒน์ พานอ้วน 
23
547009045
นายสิทธิ์ศักดิ์ อรุโณทัย 
24
547009046
นายสุชาติ ทิศกระโทก 
25
547009048
นายอธิคม ฟักสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/9
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547009049
นายอนุชา ปลื้มสุด 
27
547009050
นายอภิสิทธิ์ เพิ่มทวี 
28
547009051
นายอัสนี ประกังเว 
29
547009052
นายอิทธิพัทธ์ ฎาณุภรณิพัฒณ์ 
30
547009053
นางสาวกิตติยา สวาสดี 
31
547009054
นางสาวจันทร์สุดา นาพั้ว 
32
547009056
นางสาวณัฐิณี ชาติเกษมชัย 
33
547009059
นางสาวนรีรัตน์ ยามา 
34
547009060
นางนาตยา เมืองกระจ่าง 
35
547009061
นางสาวนิภาวรรณ จันทร์เจือ 
36
547009062
นางสาวยุวดี คำอ้น 
37
547009063
นางวัฒนาพร สิทธิเดช 
38
547009064
นางวาทะศิลป์ โสมาบุตร 
39
547009066
นางอรอุมา รักสกุล 
40
547009071
นายจิตร นามวงษา 
41
547009074
นายธีระวุฒิ สงเวียง 
42
547009077
นายพิทยา สมรรถชัย 
43
547009080
นายวรุต ไกรษร 
44
547009081
นายวันชัย สิทธิ 
45
547009083
นายวินัย เมืองกระจ่าง 
46
547009084
นายศุภชัย พันจิตร 
47
547009091
นายสุรพงษ์ ศรีสุพรรณ 
48
547009092
นายเสริมศักดิ์ นาเมืองรักษ์ 
49
547009094
นายอัตพงศ์ ธานะพงค์ 
50
547009095
นายประจักร สิงห์เพ็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/9
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
547009096
นายสุรเดช เขียวหนู 
52
547009098
นายอรรถชัย ปัทนาถา 
53
547009099
นางสาวชนากานต์ ปริญญาศรีเศวต 
54
547009100
นางสุกัญญา ปริญญาศรีเศรต 
55
547009102
ดาบตำรวจพยุห์ ม่วงภูเขียว 
56
547009103
พระวุฒิไกร มาลัยขวัญ 
57
547009105
นางสาวศศิวิมล คลังชำนาญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................