มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/A
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547010001
นางสาวกนกวรรณ ศิวะพรหมรักษ์ 
2
547010002
นางสาวกฤษณี แกมขุนทด 
3
547010004
นางจารุวรรณ เลิศเวชกิจ 
4
547010005
นางจีรพร ขวัญบุญจันทร์ 
5
547010006
นางสาวทองพูน พื้นหัวสระ 
6
547010007
นางสาวทิพาพร สนิท 
7
547010008
นางนภาภรณ์ เกวขุนทด 
8
547010009
นางสาวน้ำทิพย์ สุขขุนทด 
9
547010010
นางสาวบังอร ยิ้งจอหอ 
10
547010011
นางสาวปาริฉัตร เทพธานี 
11
547010012
นางปิยมาส เอกมาตย์ 
12
547010013
นางสาวพิมพา กือสันเทียะ 
13
547010014
นางสาวมะลิวรรณ ทองนาค 
14
547010015
นางสาวมีสุข เพ่งพิศ 
15
547010016
นางณัฐฐิญา เพ็งจัตุรัส 
16
547010017
นางสาววลัยลักษณ์ บอนขุนทด 
17
547010018
นางสาวศิริจันทร์ คินขุนทด 
18
547010019
นางสาวสมบัติ พื้นหัวสระ 
19
547010020
นางสุดารัตน์ ชงขุนทด 
20
547010021
นางสาวสุพัฒน์ จันทร์กระจ่าง 
21
547010022
นางสาวสุพัตตรา ทรวงโพธิ์ 
22
547010023
นางสาวสุมาลี ทองศร 
23
547010024
นางสาวอภิญญา สถิตชัย 
24
547010025
นางอรนุช ทรงชาติ 
25
547010026
นางอรุณรัตน์ นาดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/A
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547010027
นางสาวอัจฉราวดี จันทโรบล 
27
547010028
นางสาวอัญชัน ฉลูพันธ์ 
28
547010029
นางอรีนา กายสิทธิ์ 
29
547010030
นางกัญญณัท รัตนาพันธุ์ 
30
547010031
นางสาวอุมาพร เก่าด่านจาก 
31
547010032
นางอุไรวรรณ เพิ่มศรี 
32
547010033
นายจำลอง บัตรสูงเนิน 
33
547010034
นายชำนาญ ทำนา 
34
547010035
นายพรพิพัฒน์ สีสมสัน 
35
547010036
จ่าเอกรณรงค์ ทรงชาติ 
36
547010037
นายวีรศักดิ์ เถื่อนสันเทียะ 
37
547010038
นายสมเกียรติ เกียรติวสันต์ชัย 
38
547010039
นายอธิพงค์ ภู่หมั่นเพียร 
39
547010040
นายเอกลักษณ์ กาศยปนันท์ 
40
547010041
นางณัฐชา นิลธรรมรัตน์ 
41
547010042
นายเดชา อินอ่อน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................