มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/B
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547011002
นางสาวกรรณิกา คติชอบ 
2
547011003
นางกฤษณา นามกิ่ง 
3
547011007
นางสาวบุญเลี้ยง ศรียา 
4
547011010
นางวสุ ภัทรวลี 
5
547011012
นางสาวสุกานดา โพธิ์นอก 
6
547011013
นางสาวสาวิตรี โพธิ์นอก 
7
547011019
นางสาวอุไร โพธิ์นอก 
8
547011020
พระบัณฑิต โพธิ์มณี 
9
547011024
นายชยุต โพธิ์นอก 
10
547011025
นายชวน หวังแนบกลาง 
11
547011026
นายชูศักดิ์ ภัทรวลี 
12
547011027
นายธรรมนูญ นวลมะรัง 
13
547011028
นายนภัสร อินทรเสนา 
14
547011032
นายวันชัย หวังฟังกลาง 
15
547011033
นายสมพงษ์ อยู่ปาน 
16
547011034
นายสำราญ จันสายออ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................