มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/E
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547014002
นางสาวกันตินันท์ กิตติวัฒนาเจริญ 
2
547014006
นางสาวฐิติพร เผื่อสูงเนิน 
3
547014007
นางดาหวัน ขูดสันเทียะ 
4
547014010
นางน้ำฝน ถองกระโทก 
5
547014012
นางสาวบรรจบ เผยกลาง 
6
547014013
นางสาวบุษยา กุนอก 
7
547014014
นางปรตา กฤษฏธาน 
8
547014015
นางสาวปุณณภา ปราณีวงค์ 
9
547014020
นายสนชัย ขุนทอง 
10
547014021
นางสมคิด เอมกลาง 
11
547014024
นางสาวสุทิศา เที่ยงกระโทก 
12
547014025
นางสุธารส รัตนบรรจงปรุ 
13
547014027
นางสาวสุบุญรินทร์ อรรคเสริญ 
14
547014028
นางสุภาพร หินสูงเนิน 
15
547014029
นางสาวสุมาลี หมั่นกลาง 
16
547014032
นางอัมพร กุลประเสริฐ 
17
547014033
นางสาวอัมพิกา ไตรกิ่ง 
18
547014034
นางสาวอารยา โคตรสมบัติ 
19
547014035
นางสาวอาริยา ฤทธิ์กลาง 
20
547014037
นายกิตติ ทรัพย์อิ่มเอิบ 
21
547014038
นายจรูญ ไพบูลย์ 
22
547014039
นายจักรพรรดิ์ จูงกลาง 
23
547014042
นายชัยวัฒน์ เผื่อสูงเนิน 
24
547014043
นายชัยสิทธิ์ หวังรวมกลาง 
25
547014044
นายณัฐวัฒน์ วัฒนากลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/E
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547014045
นายณัฐวุฒิ จามกลาง 
27
547014046
นายถนอม ช่วยกลาง 
28
547014047
นายธนกฤต องค์กลาง 
29
547014049
นายบรรฑิตย์ แซ่ตัง 
30
547014050
นายประภาส แก้กลาง 
31
547014052
นายไพฑูรย์ ฉนำกลาง 
32
547014054
นายมานะ กรวดค้างพลู 
33
547014056
จ่าสิบตำรวจเมธี ชำนาญนาค 
34
547014057
จ่าสิบตำรวจวิวัฒน์ ดวนสันเทียะ 
35
547014058
นายเศรษฐศักดิ์ วิริยะธำรง 
36
547014060
นายสมเกียรติ เอมกลาง 
37
547014066
นายอิทธิกุล วิริยะธำรง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................