มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/F
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547015001
นางสาวขลิตตา สรศักดิ์ 
2
547015002
นางสาวจิตราภรณ์ ขวาแซ้น 
3
547015003
นางสาวจุฑาภรณ์ ขวาแซ้น 
4
547015006
นางสาวดารุณี บุญหนัก 
5
547015014
นางสาวแสงดาว ขุ่มด้วง 
6
547015017
นายกรีฑาพล จิตรโท 
7
547015020
นายชูชาติ นิศากร 
8
547015021
นายไตรลาศ แสนอวน 
9
547015022
นายทศพร ยิ้มแย้ม 
10
547015023
นายธนาญชัย จันทร์แดง 
11
547015024
นายธิติพันธ์ ธานี 
12
547015027
นายบุญเฮียง แก้วยอด 
13
547015029
นายพรเทพ ชินเณหันหา 
14
547015030
นายพศุตม์ อินประภา 
15
547015031
นายยุทธนา ชาญชำนิ 
16
547015032
นายรัชชานนท์ มิตรเจริญพันธุ์ 
17
547015041
นายศุภชัย ศรีสุวรรณ์ 
18
547015043
นายสุธง แปลกจังหรีด 
19
547015050
นายสุชาติ มิตรเจริญพันธุ์ 
20
547015051
นางสาวชัญญาวีร์ แซ่โง้ว 
21
547015052
นายจักรกฤษณ์ เขียนปัญญา 
22
547015054
นายอดิศักดิ์ นาถ้ำพลอย 
23
547015055
นายพรชัย คุ้มสุวรรณ 
24
547015058
นายฉัตรชัย แก้วศรีหา 
25
547015059
นายชูศักดิ์ ตื้อปั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/F
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547015060
นายปิยะวัฎ แสงเกตุ 
27
547015062
นายยุรนันท์ พร้อมจิตร 
28
547015068
นายมัญชุ ตุ้ยศักดา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................