มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/G
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547016002
นางสาวจินตนา สารุ 
2
547016003
นางดวงใจ เกษนอก 
3
547016004
นางสาวดวงพร จารนัย 
4
547016006
นางสาวบัวลอย เฝดสูงเนิน 
5
547016007
นางสาวเบญจมาศ ชาญรบ 
6
547016009
นางสาวพัชราภรณ์ นวนชัยภูมิ 
7
547016010
นางพินิจ จารนัย 
8
547016012
นางลลิตา แง้จัตุรัส 
9
547016013
นางสาววันวิสา เด่นวงค์ 
10
547016014
นางสมพร วรรณสูง 
11
547016016
นางสาวสุจิตรา แจ้งเนตร 
12
547016020
นางอำพร สุภาพ 
13
547016021
นายจักรพงษ์ ศรีบุญเรือง 
14
547016022
นายเจริญ บัวหลวงงาม 
15
547016023
นายฉัตรชัย บุญเถิง 
16
547016025
นายเดวิด ภูมิสถาน 
17
547016027
นายภูวนัย มีสิทธิ์ 
18
547016028
นายวานิช บุญมาธรรม 
19
547016029
นายศักดิ์ดา สถิตชัย 
20
547016031
นายสุภานุ อินนาวัง 
21
547016032
นายสุมิตร อรุณโรจน์ 
22
547016033
นายเสกสรรค์ สิทธิวีระกุล 
23
547016034
นายอิทธิพล เชิญสันติกุล 
24
547016035
นางสาวนงลักษณ์ มั่งมี 
25
547016036
นายดนัย ลาภเกิด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/G
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547016039
นายสุวรรณ ตรีรัตนกุลพร 
27
547016040
นายอรรถวุฒิ คนซื่อ 
28
547016041
นายเอกวิทย์ มหาผิว 
29
547016043
นายวิวัฒน์ จำนงบุญ 
30
547016044
นายเฉลิมพล โพธิ์ชัยมูล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................