มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/K
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547020002
นางสาวเกษร โลเกตุ 
2
547020003
นางสาวขวัญสุดา คีรี 
3
547020004
นางคำนาง นิลบรรพต 
4
547020006
นางสาวจุฑารัตน์ กำจัดภัย 
5
547020008
นางสาวปิยะภร อ่อนศรี 
6
547020009
นางสาวพรพรรณ พรประสิทธิ์ 
7
547020010
นางสาวพรรณี แดงพรม 
8
547020011
นางสาวพัชรพร ปี้ภูเขียว 
9
547020012
นางพิมพ์ใจ ยิ้มพรม 
10
547020013
นางสาวพิยะดา หมู่เพชร 
11
547020018
นางสาวรัตนาภรณ์ สุนทรรัตน์ 
12
547020021
นางสาวศิริพร ขันเขียว 
13
547020022
นางสาวสมปอง ริมประนาม 
14
547020025
นายกุศล นิสัยเริง 
15
547020026
นายไกรศร พันสารคาม 
16
547020027
นายคาวี กาวิระ 
17
547020030
นายพูนศักดิ์ เชาว์ผักปัง 
18
547020031
นายมนตรี คำโนนกอก 
19
547020032
นายสราวุธ ขวัญมงคล 
20
547020033
นายสุกรรณ์ น้อมสุระ 
21
547020035
นายสุรเดช กลิ่นศรีสุข 
22
547020036
นายเสกสรร มองฤทธิ์ 
23
547020037
นายองอาจ โขนภูเขียว 
24
547020038
นายอัศวิน ภิญโญภาพ 
25
547020040
นายพงษ์พันธ์ อาบทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/K
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547020041
นายอภิรักษ์ แซ่จ๊ง 
27
547020042
นายขวัญชัย เพียงวงศ์ษา 
28
547020043
นายราชศักดิ์ พงษ์มาลี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................