มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/M
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547022001
นางสาวจำนัญจา สุวรรณธาดา 
2
547022002
นางสาวชนัญชิดา บัวคำ 
3
547022003
นางสาวชลธิชา ผลมาตร 
4
547022005
นางทินศิริ เสาไธสง 
5
547022008
นางสาวบุญ แมนสถิตย์ 
6
547022009
นางสาวปิยธิดา ลอดซอง 
7
547022012
นางรติพร สุขวิจิตร 
8
547022013
นางสาวรังษิมันต์ สิงหสุรอินทรา 
9
547022014
นางสาววรัญญา ดีโนนอด 
10
547022015
นางสาววิจิตรา ตั้งพงษ์ 
11
547022016
นางสาววินิดา ปรางค์ชัยภูมิ 
12
547022018
นางสุภัค นาไพวัน 
13
547022019
นายณัฐพงศ์ แพงชัยภูมิ 
14
547022020
นายทรงภพ ชัยนรินทร์ 
15
547022021
นายบุญมี โสโพธิ์ทอง 
16
547022022
พระปฐมพงษ์ พรหมเดช 
17
547022025
นายแสงอรุณ มโนธรรม 
18
547022028
นายตะวัน พิกุล 
19
547022029
นางสาวนิลาวัลย์ ธุลีจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................