มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/O
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547024001
นางสาวจิรภา นินนามะ 
2
547024002
นางสาวเดือนฉาย คุณสวัสดิ์ 
3
547024003
นางสาวนุชจรี คำแก้ว 
4
547024004
นางสาวประภาพร ลาดบัวขาว 
5
547024005
นางสาวพนิดา กุนันท์ 
6
547024006
นางพานิชย์ เหล่าโภคิน 
7
547024008
นางระเบียบ แวนนาลาด 
8
547024010
นางสาวรุ้งลาวัลย์ ตะระบูรณ์ 
9
547024011
นางละออ โพธิ์ลำเนา 
10
547024013
นางสุพัตรา ดวงเทียน 
11
547024014
นางสาวสุพัตรา มูลเท 
12
547024015
นางสุภาพร ศรีกาญจนา 
13
547024016
นายเจษฎายศ จันทรเสนา 
14
547024019
นายพงษ์เทพ นางาม 
15
547024022
นายสราวุฒิ น้อยเพ็ง 
16
547024023
นายสัญญา ดวงเทียน 
17
547024024
นายสุวิทย์ ไพรเขต 
18
547024025
นางนริศรา ศรีเคน 
19
547024028
นางมารินทร์ สมบัติ 
20
547024029
นางสาวยุวดี อ่อนก้อม 
21
547024031
นายปราชญา ศรีกาญจนา 
22
547024033
นายไพบูลย์ บุระสิทธิ์ 
23
547024034
นายมานพ สมบัติ 
24
547024035
นางจันทร์หอม ศรีรักษา 
25
547024036
นางพิสมัย แสงจันทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/O
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547024037
นางสาวศิริพร ก้องวงษ์ 
27
547024038
นางสาวสุพัตรา ไชยพิเดช 
28
547024039
นายจิรพล หาญคำแหง 
29
547024040
นายนัตพงษ์ จันดาเวียง 
30
547024041
นายปกรณ์เกียรติ เกษสินมา 
31
547024042
นายพิชัย ป้านภูมิ 
32
547024043
นายวัชระ นามวงษ์ 
33
547024044
นายศักดิ์ ศรีมูลเขียว 
34
547024045
นายสมคิด กงวงษ์ 
35
547024046
นายสมศักดิ์ แสงจันทร์ 
36
547024047
นายสำเริง ตระการ 
37
547024048
นายสมพงษ์ แก้วยอด 
38
547024049
นางสาวมนัญญา จูมวันทา 
39
547024050
นายธวัช มีเบ้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................