มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/Q
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547026001
นางสาวทองแก้ว บำรุง 
2
547026003
นางสาวนุสรา วรรณชาติ 
3
547026004
นางสาวประวิสา ทับทิมดำ 
4
547026006
นางสาวพิชญาภา โยธารักษ์ 
5
547026007
นางสาวมะณีดา หงษ์สระแก้ว 
6
547026009
นางสาววันวิสา อ่อนตา 
7
547026010
นางสาวสุนิษา ไมขุนทด 
8
547026011
นางเสาวลักษณ์ หล่าบุตรศรี 
9
547026012
นางสาวโศภิษฐ์นภา หล่มชาลี 
10
547026015
นายกีวา ศรีสมบัติ 
11
547026017
นายจรินทร์ บุตรแวว 
12
547026018
นายเฉลิมชัย รวมชัยภูมิ 
13
547026019
นายชาตรี พัวศรี 
14
547026020
นายเด่น ภิรมภักดิ์ 
15
547026021
นายไตรรัตน์ ธีระวรรณ 
16
547026023
นายทศพล จรูญโชค 
17
547026024
นายธวัชษา คำหงษา 
18
547026025
นายปัญญา กะการดี 
19
547026026
นายพิพัฒน์ หมื่นสีพรม 
20
547026028
นายศักดา น้อยวิเศษ 
21
547026029
นายศุภชัย กล่อมสูงเนิน 
22
547026030
นายศุภชัย หงษ์สระแก้ว 
23
547026031
นายสมภพ จ่าทัน 
24
547026032
นายอภิชิต หงษ์ทอง 
25
547026033
นายอัครพล เสริญไธสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/Q
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547026034
นายอาวุธ สุขศรี 
27
547026035
นายเอี่ยม เรืองจันทึก 
28
547026036
นางสาวพิชญ์สินี สัตฒุชน 
29
547026037
นางสาวสิรินนา อาภรณ์แก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................