มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/R
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547027001
นางสาวจริยา หนูกลาง 
2
547027004
นางสาวชลลดา ประสิทธิ์สุวรรณ 
3
547027007
นางสาวธารารัตน์ รัตนยงค์ 
4
547027008
นางนภสร นกสูงเนิน 
5
547027009
นางสาวนุชนาถ หล้ามูลชา 
6
547027012
นางสาวพนิดา ด้วงกระโทก 
7
547027014
นางสาวมยุรี ขำเอนก 
8
547027015
นางสาวยุพิน กระจ่างโพธิ์ 
9
547027016
นางสาววรัชญา กูลพิมาย 
10
547027018
นางวิภาวี ทุ่งกระโทก 
11
547027019
นายกิตติศักดิ์ ชุดกระโทก 
12
547027020
นายขุนแผน รุ่งไธสง 
13
547027021
นายณัยพล ต้นจอหอ 
14
547027023
นายประสงค์ ประเคทาติ 
15
547027024
นายปิยะ แขนอก 
16
547027025
นายพิบูลย์ นวลวัน 
17
547027026
พระอธิการพุด กนตสิโล (เดือนกระโทก) 
18
547027027
นายไพศาล เกียรติวีราภรณ์ 
19
547027028
นายวัชระ มูลกระโทก 
20
547027029
นายวัลลภ โจทย์กิ่ง 
21
547027031
นายวุฒิชัย แนวจำปา 
22
547027033
นายศราวุธ นกสูงเนิน 
23
547027034
นายสมพร สุริงค์ 
24
547027035
นายสุรัตน์ กวดนอก 
25
547027037
นางสาวดวงเนตร อิ่มกระโทก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/R
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547027038
นางสาวธารทิพย์ แสงโชติ 
27
547027040
นางสาวปทีป วิชาเกวียน 
28
547027041
นางสาวพยอม แสนกล้า 
29
547027044
นางรัตนา บุญไพโรจน์ 
30
547027046
นางสาวสถาพร โนนทอง 
31
547027048
นางสาวสมหมาย จันดาสี 
32
547027054
นายจักรกฤต เขตสมุทร 
33
547027059
นายธีระพงษ์ นุงกระโทก 
34
547027060
นายประดิษฐ แวะสันเทียะ 
35
547027061
นายพลวัตร ศักดานุศาสน์ 
36
547027067
นายมนตรี มูลสันเทียะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................