มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/S
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547028002
นางสาวกรรณิการ์ อิ่มทรัพย์ 
2
547028005
นางสาวนภาพร แก้วบัวทอง 
3
547028006
นางนุดี คำภูมิ 
4
547028007
นางรอย หทองสุข 
5
547028009
นางวาสินี หมั่นบ่อแก 
6
547028010
นางสาวศิรินภา มิไพทูล 
7
547028014
นางเอมอร หอมแดง 
8
547028016
นายคณิศร หมั่นบ่อแก 
9
547028017
นายคมกฤษณ์ พันธุ์ช้าง 
10
547028018
นายจำลอง ศิลาสะอาด 
11
547028022
นายถนอม เขียวหลง 
12
547028024
นายธวัชชัย วรรณวินัย 
13
547028026
นายศรีอุดร ศิริลา 
14
547028027
นายสนิท ศิริโนนรัง 
15
547028029
นายสิริศักดิ์ แวงไทย 
16
547028031
นายอนุกูล อ่อนวงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................