มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/T
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547029002
นางจรรยา ปานหัตถา 
2
547029003
นางสาวณัฐติกาญจน์ วชิรอนุพงศ์ 
3
547029008
นางพัชรี บัวบูชา 
4
547029010
นางสาวรานี หะยีมะ 
5
547029011
นางสาวลลิตา นิยมสุข 
6
547029012
นางสาววฐรินทร์ ทสิทธิ์ภาภิรมย์ 
7
547029013
นางวนิชา พรสันเทียะ 
8
547029014
นางสาววรรณภา เอิบสำโรง 
9
547029016
นางสาวสิริวันนะ อุ่นศิริ 
10
547029017
นางสาวศิวาพร กุสุมภ์ 
11
547029018
นางสมใจ นันกระโทก 
12
547029021
นายชนันท์ สุขศรีพะเนาว์ 
13
547029022
นายชวลิต ชัยวัฒนาโรจน์ 
14
547029025
นายแดง เกณขุนทด 
15
547029026
นายธงชัย ทองแสงสุข 
16
547029027
นายธนสิน อรุณวราฤทธิ์ 
17
547029028
นายนิวัตชัย สุธาดารัตน์ 
18
547029029
นายบรรจง ศรโคกกรวด 
19
547029034
นายยงยุทธ์ ชื่นจอหอ 
20
547029035
นายยรรยง มานะเสถียร 
21
547029036
นายราชัน สุขดี 
22
547029037
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล 
23
547029041
นายศุภฤกษ์ มุมแดง 
24
547029043
นายสมศรี ชูลี 
25
547029044
นายสราวุธ จรโคกกรวด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/T
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547029045
นายสิทธิศักดิ์ จันทรรวงทอง 
27
547029048
นายอรัญ สร้อยสูงเนิน 
28
547029049
นายอำนวย นันกระโทก 
29
547029050
นางสาวกมลวรรณ อ่อนสะเวียง 
30
547029051
นางสาวกรรณิกา บุยมีมาก 
31
547029052
นางสาวกาญจนา ปุริเกตุ 
32
547029053
นางสาวกาญจนา มนจิตร์โท 
33
547029054
นางสาวคัทสรีญา อุดมรัตนะศิลป์ 
34
547029055
นางสาวจารุเนตร สมพงษ์ 
35
547029057
นางฐิตารีย์ นิติอมรรัตน์ 
36
547029058
นางทัศนีย์ โพธิ์เรือง 
37
547029060
นางสาวธิติณัฏฐ์ ธนูศร 
38
547029061
นางสาวนภาพร ทองอินทร์ 
39
547029062
นางนันท์ณรัตน์ อนิวัตกูลชัย 
40
547029064
นางปรียา พิภพ 
41
547029065
นางพจนีย์ ชมภูพาน 
42
547029066
นายภคมน รุจิเรืองชัย 
43
547029067
นางสาววรรณา พันธ์สำโรง 
44
547029068
นางสาววันทนา ธงฉิมพลี 
45
547029069
นางวิมลรัตน์ หินซ้อน 
46
547029070
นางสาววิไลพร สีจันทร์เขียว 
47
547029071
นางสุภมร รื่นน้อย 
48
547029072
นางสาวสุรีย์พร ขุนสูงเนิน 
49
547029073
นางสุวิมล หินทอง 
50
547029074
นางสาวเสาวคนธ์ สมพงษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/T
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
547029075
นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ 
52
547029077
นายจักรกฤษณ์ เมืองขวา 
53
547029078
นายจิรเดช ปิ่นแก้ว 
54
547029079
นายชัยยศ วรรคน์กุล 
55
547029080
นายเชษฐศักดิ์ เจษฎาพงศ์พาณิช 
56
547029082
ดาบตำรวจทองแดง ข้อนอก 
57
547029084
นายธีรพงษ์ ปรีชา 
58
547029085
นายนพพร ไอยรารัตน์ 
59
547029086
นายนิธิทัศน์ วีระชาติ 
60
547029088
นายบุญเสริม อ้นจันทร์ 
61
547029089
นายประวิทย์ ภิรมย์ฤกษ์ 
62
547029090
นายประเสริฐ กุลเจริญสินชล 
63
547029091
นายพิเชษฐ์ สุวรรณโชติ 
64
547029092
นายพีรายุ ชื่นชูชน 
65
547029094
นายมงคล เสมียนรัมย์ 
66
547029096
นายยงยุทธ พานเทียน 
67
547029097
ดาบตำรวจวิสุทธิ์ สุรัตนเศรษฐ์ 
68
547029098
นายศุภกร ศิริชยังกูร 
69
547029100
พันตำรวจโทสุทธิรักษ์ ฟองมณี 
70
547029101
นายอภิสิทธิ์ สวรรณา 
71
547029104
นายสุชาติ บูรณะ 
72
547029105
นายสนั่น น้ำนิล 
73
547029106
นางสาวกนกวรรณ ศิวะพรหมรักษ์ 
74
547029107
นางสาวกฤษณี แกมขุนทด 
75
547029109
นางจารุวรรณ เลิศเวชกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/T
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
76
547029110
นางจีรพร ขวัญบุญจันทร์ 
77
547029111
นางสาวทองพูน ฟื้นหัวสระ 
78
547029112
นางสาวทิพาพร สนิท 
79
547029113
นางนภาภรณ์ เกวขุนทด 
80
547029114
นางสาวน้ำทิพย์ สุขขุนทด 
81
547029115
นางสาวบังอร ยิ่งจอหอ 
82
547029117
นางปิยมาส เอกมาตย์ 
83
547029118
นางสาวพิมพา กือสันเทียะ 
84
547029119
นางสาวมะลิวรรณ ทองนาค 
85
547029125
นางสุดารัตน์ ชงขุนทด 
86
547029127
นางสาวสุพัตตรา ทรวงโพธิ์ 
87
547029128
นางสาวสุมาลี ทองศร 
88
547029131
นางอรุณรัตน์ นาดี 
89
547029132
นางสาวอัจฉราวดี จันทโรบล 
90
547029134
นางอารีนา กายสิทธิ์ 
91
547029135
นางอุทุมพร รัตนาพันธ์ 
92
547029137
นางอุไรวรรณ เพิ่มศรี 
93
547029138
นายจำลอง บัตรสูงเนิน 
94
547029140
นายพรพิพัฒน์ สีสมสัน 
95
547029144
นายอธิพงค์ ภู่หมั่นเพียร 
96
547029145
นายเอกลักษณ์ กาศยปนันท์ 
97
547029147
นายเดชา อินอ่อน 
98
547059106
นางสาวกนกวรรณ ศิวะพรหมรักษ์ 
99
547059107
นางสาวกฤษณี แกมขุนทด 
100
547059109
นางจารุวรรณ เลิศเวชกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/T
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
101
547059110
นางจีรพร ขวัญบุญจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................