มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/V
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547031001
นางกุญช์ญาณ์ ฆ้องนอก 
2
547031006
นางฐิปากาญจน์ พิเคราะห์ 
3
547031008
นางดุษฤดี แนมพลกรัง 
4
547031009
นางสาวนงค์นุช ปรางค์นอก 
5
547031010
นางนวลปรางค์ หยวกกลาง 
6
547031014
นางพรทิพย์ หวังแอบกลาง 
7
547031015
นางสาวพัชรี กรรมนคร 
8
547031020
นางรำพรรณ งดสันเทียะ 
9
547031022
นางสาววิลัยวรรณ เพ็ชรนอก 
10
547031024
นายสมคิด สวัสดิ์ผล 
11
547031026
นางสุจิตรา พิมพ์ใหม่ 
12
547031027
นางสาวเสาวภา ตากิ่มนอก 
13
547031028
นางสาวอรทัย ก่องนอก 
14
547031031
นายจักรพรรดิ์ ทันเกษม 
15
547031033
นายจีรพงษ์ ศรีแพงมล 
16
547031038
7นายนิทัศน์ เพิ่มไกรศรี 
17
547031039
นายปฏิพล ปักกาโล 
18
547031042
พระพิทักษ์ จำมะปา 
19
547031047
นายวิทยา แก่นจำปา 
20
547031049
นายสนธยา กุลนอก 
21
547031050
นายสิริพงศ์ เลาวัณย์ศิริ 
22
547031053
นายสมพร ไหยะเก 
23
547031054
นายสมยศ ฆ้องนอก 
24
547031058
นายอิสรา พรมเสนา 
25
547031059
นางสาวกัญญา พินนอก 
26
547031061
นายธงชัย บำรุงนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................