มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/W
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
547032003
นางชุติกาญจน์ มะลิจันทร์ 
2
547032004
นางเตือนใจ รุ่งเป้า 
3
547032010
นางบุญล้อม ประจงค์ 
4
547032011
นางสาวปัชรียา อาทิตย์ตั้ง 
5
547032014
นางพรจิตร นระแสน 
6
547032015
นางละไม คำชัยขาว 
7
547032019
นางวิลาวัลย์ บรรดาศักดิ์ 
8
547032021
นางสาวสุนิสา มาตยา 
9
547032022
นางสุภัคสรณ์ วรรณสุข 
10
547032024
นางอรุณี พุ่มพฤกษี 
11
547032026
นายจักรี คูณนาเมือง 
12
547032030
นายเชษฐา แก้วโพธิ์ 
13
547032031
นายณรงศักดิ์ ศรีปราชวิทยา 
14
547032033
นายทองสุข คำเพ็ง 
15
547032035
นายบรรจง พร้อมไธสง 
16
547032036
นายประภาส สุหา 
17
547032037
นายประสาท เหล่าหวายนอก 
18
547032038
นายปรีชา วีระศักดิ์ 
19
547032043
นายวรวุฒิ โมเหล็ก 
20
547032044
นายวิชัย คำวิเชียร 
21
547032045
นายวิเชียร บุตฉิม 
22
547032046
นายวีรพล หินพิมาย 
23
547032047
นายศรกฤษณ์ ประจงค์ 
24
547032048
นายสหโชค แคนชัย 
25
547032050
นายสัมฤทธิ์ นระแสน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช6/W
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
547032053
นายอภิชาติ ทอนศรี 
27
547032054
นายอาคม หนองนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................