มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น อปท.541
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543702012
นายเชาวฤทธิ์ ศิริชาติ 
2
543702018
นายธีรยุทธ นันทกุล 
3
543702035
จ่าเอกคมสันติ โนนสอาด 
4
543702038
นายสุนทร แดงสกุล 
5
543702043
สิบโทภูวดล มาขุนทด 
6
543702044
นายสมยศ ธงชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................