มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ นิติ.541
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543500004
นางสาววรัญญา แดนละลม 
2
543500007
นายนิกรทอง ยิ่งนอก 
3
543500016
จ่าสิบตำรวจสามารถ แน่นอุดร 
4
543500018
จ่าสิบตำรวจสุทิน โตสีดา 
5
543500021
นายเอกราช การเรียน 
6
543500024
จ่าสิบตำรวจนิติภูมิ ทองโสม 
7
543500025
นายเพชร เหมือนพันธ์ 
8
543500026
นายรัชพล ทุมเที่ยง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................