มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป ก.ทั่วไป.541
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543401003
นางสาวชนัญชิดา เกตุไสย 
2
543401011
นางสาววาริณี ปิ่นมณี 
3
543401013
นางสาวศศิธร หาระดี 
4
543401014
นางสาวสมฤทัย ปรเมศวร์โยธิน 
5
543401016
นางสาวอาริยา แสนกล้า 
6
543401017
นายกิตติศักดิ์ ขันทะวิชัย 
7
543401019
นายขจรศักดิ์ พลมณี 
8
543401020
นายเชาวน์วัศ ธรรมมาสูงเนิน 
9
543401021
นายณัฐวุฒิ บำรุง 
10
543401022
นายธวัช บุญจันดา 
11
543401025
นายภักภูมิ ศิริกุล 
12
543401026
นายวรวุฒิ แดนละลม 
13
543401027
นายวิทยา ลายภูษา 
14
543401028
นายสุทธิชัย เอี่ยมสอาด 
15
543401030
นายโสรัจ งอกศิลป์ 
16
543401031
นายอรรถชัย นราพล 
17
543401032
นายอรรถพล ตรีเพ็ชร 
18
543401033
นายอาคม นิลแก้ว 
19
543401034
นายเอกพล เตียงชัยภูมิ 
20
543401035
นางสาวจิตราพร บัวแพง 
21
543401036
นายเอกอธิษฐ์ แววสระปวเรศ 
22
543401037
นางสาวยลดา บุญจันดา 
23
543401041
นายธีรชาติ ศรีสุชาติ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................