มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี บ.ข.บัญชี.541
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543407003
นางสาวกาญจนา หิรัญเขว้า 
2
543407011
นางยุพา อ่อนละมัย 
3
543407012
นางสาวรสสุคนธ์ แม้เขียว 
4
543407015
นางสาวสายพิน เกาะม่วง 
5
543407017
นางสาวเสาวรินทร์ สืบสาย 
6
543407019
นายณัฐฐิติกาญจน์ ยศรุ่งเรือง 
7
543407021
นายคมกริช ยศรุ่งเรือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................