มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บ.ข.คอมธุร.541
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543332002
นางสาวนิลาวัลย์ ธุลีจันทร์ 
2
543332003
นางสาวบุษยมาศ อารมย์ดี 
3
543332008
นางสาวรองรัตน์ จตุรงค์ 
4
543332010
นางสาวลัดดาวัลย์ นารถสมบูรณ์ 
5
543332013
นางสาวศิโรนันท์ ชัยศัตรา 
6
543332014
นายเขษมณัช เทียนใช้ดี 
7
543332015
นายคมศักดิ์ ท้าวเชียง 
8
543332017
นายชาดา เหลาเป 
9
543332019
นายณัฐวุฒิ ชื่นนาเสียว 
10
543332020
นายเดชา ร่างเจริญ 
11
543332021
นายพยุงศักดิ์ โอษฐประไพ 
12
543332027
นายสมหมาย โนนโพธิ์ 
13
543332030
นางสาวสรารัตน์ บำรุงสวัสดิ์ 
14
543332031
นางจรรยาพร จันทาหนู 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................