มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บ.ข.คอมธุร.542
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543332105
นางสาวมัณฑนา โยธาธรรม 
2
543332106
นางสาววริศรา แดงสกุล 
3
543332108
นางเสมอใจ ถุงกลาง 
4
543332111
นายฉัตรชัย หาญกุดเลาะ 
5
543332112
นายณัฐพล สากุล 
6
543332114
นางสาวสาวิตรี ค้ำชู 
7
543332115
นางสาวพักตร์ศิริ พรามจร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................