มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554248041
นายสมศักดิ์ กันธินาม 
2
554248043
นางสาวสิริลักษณ์ เปล่งวรรณ์ 
3
554248049
นางสาวโสภิดา อำพรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................