มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554332201
นายกรกฤษณ์ กองโคตร 
2
554332202
นายเกศระหงษ์ เสวิสิทธิ์ 
3
554332205
นางสาวณัฏฐนันท์พร อินทรตะโนด 
4
554332206
นายธงชัย ผุยมูลตรี 
5
554332208
นางสาวปาจรีย์ นครชัย 
6
554332209
นางสาวปิยะธิดา คำภู 
7
554332210
นายปิยะศาสตร์ แคว้นดอนฉิม 
8
554332211
นายพงษ์สิทธิ์ บุญเอี่ยม 
9
554332213
นายสรายุทธ บุญขุนทด 
10
554332214
นายสัตยา สมัตถะ 
11
554332216
นายอภิชาติ บุญคง 
12
554332218
นายอำนาจ รักษาทรัพย์ดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................