มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554350210
นางสาวเปรมกมล คำพร 
2
554350229
นางสาวมธุรดา ศรีเนตร 
3
554350264
นายวิษณุ ปะนิทานัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................