มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต กลุ่ม 2
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554900018
นางสาวมินตรา ผาพิมพ์ 
2
554900019
นางสาวรัตนา จงปัตนา 
3
554900027
นายจิรวัตร ฝาชัยภูมิ 
4
554900030
นายชาคริต คณะเจริญ 
5
554900036
นางสาวนัฐติยา สีสะใบ 
6
554900046
นายวรุฒ แก้วใส 
7
554900104
นายอาทิตย์ เพ็งพร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................