มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554133001
นางสาวขันทอง แก้วคำลา 
2
554133031
นายประสิทธิ์ ชัวจิตร 
3
554133032
นายพงศกร ทวีทรัพย์ 
4
554133034
นายวชิราพงษ์ เหมวงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................