มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554133001
นางสาวขันทอง แก้วคำลา 
2
554133015
นางสาวอนิษา โนนลือชา 
3
554133029
นายธีรวัตร์ ดีสวน 
4
554133031
นายประสิทธิ์ ชัวจิตร 
5
554133032
นายพงศกร ทวีทรัพย์ 
6
554133034
นายวชิราพงษ์ เหมวงษ์ 
7
554133039
นายสันติ วงค์ดินดำ 
8
554133042
นายอนุชิต ตรีพงษ์ 
9
554133044
นายอภิวัฒน์ หลาวมา 
10
554133046
นายอิสรพงษ์ สิมพร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................